Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Pilar Montes, gevestigd te Westewagenstraat 56, 3011 AT Rotterdam, met KVK nummer 24408917 en BTW nummer NL127376495B01 is geldig vanaf 1 mei 2015.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pilar Montes zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pilar Montes worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Pilar Montes ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Pilar Montes zijn vrijblijvend en Pilar Montes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pilar Montes. Pilar Montes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pilar Montes dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Betalen doet u eenvoudig en snel middels iDeal. Nadat uw betaling door ons is ontvangen zal uw order worden verwerkt en worden verzonden. In alle gevallen wordt de betaling afgehandeld door Mollie.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Pilar Montes.

Artikel 4: Levering

4.1. De door Pilar Montes opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3. De levering vindt plaats door PostNL. Mocht de verpakking beschadigd zijn heeft u het recht het pakket te weigeren en retour afzender sturen, mits deze wordt aangeboden door een PostNL medewerker. De kosten voor verzending bedragen 1,95 euro. Vanaf 20 euro rekenen wij geen verzendkosten en is de verzending dus geheel gratis. Dit geldt voor Nederland, België en Duitsland.

Tijdens reguliere werkdagen streeft PostNL ernaar om uw bestelling binnen 24 uur aan u te leveren binnen Nederland, verzending naar België en Duitsland duurt gemiddeld 2 tot 5 werkdagen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pilar Montes verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Pilar Montes geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2. Pilar Montes garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3. Wij leveren zowel merkproducten als merkloze producten. Wij leveren geen imitatie producten, alleen producten die geïnspireerd zijn op het design van bekende merken.

Artikel 7: Reclamaties en aansprakelijkheid

7.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Pilar Montes daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Pilar Montes de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde minus verzendkosten daarvan te restitueren.
7.3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Pilar Montes te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4. Pilar Montes zal er voor zorg dragen nadat het geretourneerde product in goede staat is ontvangen, het volledige bedrag op een rekeningnummer terug te storten wat overeenstemt met de naam van de koper
7.5. Pilar Montes kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onjuist gebruik van een product. U dient de producten te gebruiken waar zij voor bedoelt zijn. Voor het stikken in armbandjes, doorslikken van horloges, dan wel enig ander letsel door onjuist gebruik van de door u bestelde producten, kan Pilar Montes niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8: Garantie

8.1. Indien Pilar Montes producten aan de afnemer levert, is Pilar Montes nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Pilar Montes ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Pilar Montes na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Pilar Montes in behandeling te worden genomen.
8.2. De garantie op alle producten die Pilar Montes levert is 14 dagen. Dit geldt alleen op aantoonbare fabricagefouten.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

9.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pilar Montes dan wel tussen Pilar Montes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pilar Montes, is Pilar Montes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pilar Montes.
9.2. Pilar Montes streeft erna zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie. Pilar Montes kan de opgegeven reactie tijd niet garanderen.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pilar Montes in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pilar Montes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pilar Montes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Pilar Montes is niet aansprakelijk aan schade die is ontstaan door onbehoorlijk gebruik van de geleverde producten.

Artikel 12: Toepasselijk Recht

12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.